0320-228060

Missie en Visie

Missie, visie en beleid
Delta is de vierde letter van het Griekse alfabet en de hoofdletter heeft de vorm van een driehoek. De Delta is een basisschool waarin leerlingen, leerkrachten en ouders respectvol met elkaar omgaan volgens met elkaar afgesproken omgangsregels, die gebaseerd zijn op gangbare waarden en normen. Delta, in combinatie met het woord school verwijst het naar onderwijs dat naar tempo en inhoud differentieert om aan te sluiten bij het kind. Hierdoor krijgen de kinderen in een veilige leer- en leefomgeving de kans om:

 • vertrouwen op te bouwen.
 • weerbaar te worden
 • op een assertieve wijze samen te werken
 • conflicten op te lossen
 • zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen ontwikkeling
 • om op deze wijze op een positieve manier de school te beleven.

Missie
Voor álle medewerkers op De Delta geldt: grote betrokkenheid bij en vooral ook, in gezamenlijkheid, stáán voor school en kinderen. Daarbij horen niet alleen duidelijke afspraken voor de medewerker om mee te werken (één lijn in de school), maar ook mogelijkheden aangeboden krijgen om zich, in het kader van onderwijskundige en pedagogische doelstellingen (schoolconcept) op eigen vakgebied en/of specialisatie te ontplooien. Uitgangspunten voor verwezenlijking en optimalisering van ons onderwijskundig en pedagogisch handelen de komende vier jaren.

Voor de medewerkers betekent dit:

 • Er is een heldere communicatiestructuur én cultuur bij team én schoolleiding.
  De “werkvloer” is nadrukkelijk én actief betrokken bij het schoolbeleid waar de schoolleider eindverantwoordelijk voor is; primair proces staat daarbij centraal.
 • De schoolleiding faciliteert, stimuleert, waardeert; de schoolleider moet zich meer opstellen als onderwijskundig leider en in die hoedanigheid leerkrachten coachen.
 • Alle medewerkers ontwikkelen zich verder om te voldoen aan de competenties in het kader van de wet BIO.
 • De gesprekkencyclus (IPB) wordt ingezet om een ieder maximale mogelijkheden tot ontplooiing te bieden.
 • De individuele ontwikkeling van teamleden (POP) is gerelateerd aan het schoolconcept, met andere woorden: nascholing draagt tevens bij aan verdere schoolontwikkeling.
 • De school is, als lerende organisatie (team is kritisch en signalerend), een plek met ontwikkeling en professionalisering van álle geledingen (leerkrachten, assistenten, intern begeleider, schoolleider).
 • Deze individuele ontwikkeling wordt verwoord in ieders bekwaamheidsdossier (zie: wet BIO).
 • Taak- en functiestructuur en de respectievelijke inhoud daarvan zijn helder binnen de school (wie doet wat?).
 • Taakbeleid is gericht op evenwichtigheid en vooral ook benutten van talent.
 • Middelen worden zo efficiënt mogelijk ingezet; mogelijkheden tot “handen in de klas,” gekoppeld aan effectief handelen, worden zo effectief mogelijk benut.

Voor de kinderen betekent dit:

 • Een veilige en warme omgeving creëren waarin zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien.
 • Het welbevinden en de weerbaarheid van kinderen bevorderen en bestrijden van pestgedrag en agressie. In dit kader: onderling respect vergroten.
 • Er is een duidelijke structuur in de school, zowel organisatorisch, onderwijskundig als pedagogisch (één lijn).
 • Op onderwijskundig en pedagogisch gebied wordt het beste uit het kind gehaald, inspelend op diens onderwijsbehoefte.
 • Het kind krijgt effectieve instructie, met efficiënt gebruik van leertijd.
 • Het zelfstandig werken wordt bevorderd.
 • Het positief zelfbeeld van het kind staat centraal en het leerkracht-handelen is daarop gericht.
 • De groepen zijn zo ingedeeld / georganiseerd, dat het kind zo veel mogelijk kan profiteren van het leerkracht – handelen.
 • Er is consequent leerkrachtgedrag (één lijn) door de school waardoor de kinderen zich gaan houden aan de regels.

Onze leerlingenpopulatie zal blijven fluctueren in aantal, maar ook in samenstelling. Daar moeten wij antwoorden op blijven zoeken en vinden. Nascholing van het team, effectief maken van schoolstructuren en organisatie, adaptief onderwijs, effectief gebruik van leertijd, het zijn allemaal zaken die de onderwijskundige en pedagogische kwaliteit van onze school verder moeten optimaliseren. Tevens streven wij ernaar de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de school, mede ook om hen te kunnen helpen bij het opvoeden / begeleiden van hun kinderen zodat die zich, op hun niveau, goed kunnen ontwikkelen.

Zelfevaluatie, hierbij mede gekeken naar het inspectierapport van mei 2007, zal in de komende periode aan de orde zijn en blijven om de kwaliteit van de integrale leerlingenzorg op groep- en schoolniveau te verbeteren waar nodig. Cyclisch bezig zijn met evaluaties (Plan Do Check Act – PDCA cirkel) maakt daar deel van uit. Gebruik van meetinstrumenten ook. Met andere woorden: de school bepaalt systematisch en regelmatig de kwaliteit van haar onderwijs en plant op basis daarvan een verbetertraject.

Visie
Kenmerk van onze school is dat de kinderen wordt bijgebracht sámen te leven en vooral ook respect voor elkaar en elkaars meningen te hebben, zonder eenzijdige beïnvloeding. Ze maken bij ons kennis met elkaar en leren waardering en respect op te brengen voor andere culturen, religies en achtergronden, in het kader van een adequate voorbereiding op een multiculturele samenleving (actief burgerschap en sociale veiligheid). Ons onderwijs is er, naast het aanbieden van een veilige en prettige omgeving voor de kinderen, ook op gericht alle kinderen met de beste mogelijke bagage naar het voortgezet onderwijs te laten gaan. Daarbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een ononderbroken ontwikkelingslijn, voor elk kind, door de school heen. Inspelen op de onderwijsbehoefte van elk kind en effectieve leerlingenzorg vinden wij essentieel. We streven er nadrukkelijk naar bij ons handelen, op zowel onderwijskundig als pedagogisch gebied, één lijn door de school heen te hanteren.

Onze school is een open school waar ouders hun zegje kunnen en mogen doen. Dit houdt tevens in dat ouders samen met de leerkracht aan de ontplooiing van hun kind werken. Van ouders vraagt dit een actieve betrokkenheid bij de school en alles wat zich daar afspeelt; onze school is een plek die ons aller verantwoordelijkheid is. Wij moeten zoeken naar mogelijkheden om ouders meer bij het onderwijs te betrekken (speerpunt). Van school uit moeten ouders kunnen rekenen op heldere communicatie en dat zij serieus worden genomen.

In het oudertevredenheid onderzoek ( Beekveld en Terpstra november 2010 ) wordt gemeld dat men graag ziet dat:

 • het schoolplein er uitdagender uit ziet
 • men beter op de hoogte wil worden gehouden van genomen besluiten
 • een groep ouders graag wil dat er meer ouders bij de school betrokken worden
 • dat de directie met klachten serieus om gaat
 • dat de MR de verschillende belangen in voldoende mate vertegenwoordigt
 • dat kinderen voldoende mogelijkheden krijgen om hun mening te geven. Bij de mening van de kinderen scoort dit onderdeel juist hoog en vinden ze dat ze juist voldoende gelegenheid krijgen om hun mening te geven.

Het schoolplein blijft een punt van aandacht. Aangezien het een Breed schoolplein is en de gemeente moeilijk tot extra actie te verleiden is, moet aanpassing uit het karige budget van de school komen. De MR is zich inmiddels al aan het ontplooien en gaat zich inmiddels meer en meer richten op beleidsstukken die niet alleen van de school zijn maar ook vanuit de SKO aangereikt worden. De verdeeldheid tussen een kleine actieve groep ouders en de grote groep ouders die nauwelijks bij de school betrokken willen worden blijft een punt van aandacht. Met behulp van activiteiten proberen we meerdere ouders de school in te krijgen.

Visie op identiteit en onderwijs
Onze school is een maatschappelijke instelling met een maatschappelijke taak namelijk kinderen toe te rusten op de maatschappij van morgen. Dat geldt voor rekenen, taal, wereldoriëntatie, burgerschap, creativiteit, spiritualiteit. Onderwijs veronderstelt uit de aard van de zaak geloof in de toekomst van onze samenleving, en van de kinderen. Over die toekomst moet je het dan wel durven hebben. Hoe zien wij de toekomst van onze samenleving en die van onze leerlingen? Welke idealen, en waarden houden wij ons daarbij voor ogen? Bij de beantwoording van deze vragen putten wij uit de maatschappelijke oriëntaties van de katholieke traditie. Identiteit raakt daarmee van de kern van ons onderwijs. Het gaat niet alleen om de grondslag, het van waaruit We denken ook vooruit: waartoe mogen onze inspanningen leiden?

Goed onderwijs beschouwen wij als een dienst aan het kind en aan de samenleving, die behoefte heeft aan goed gevormde leden. Het gaat erom dat jonge mensen verantwoord leren leven in een vrije samenleving, in een geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid van geslachten en vriendschap tussen alle volken en etnische en religieuze groepen.
Dat vraagt om een oriëntatie op de mens, een mensbeeld. Kinderen moeten op weg geholpen worden naar een eigen levensopvatting. Daar willen we als katholieke school een rol in vervullen. We laten ons leiden door een mensbeeld dat relationeel is en gericht op volledige ontplooiing. Relationeel betekent de erkenning dat de (jonge) mens een persoon is die in relatie staat tot zichzelf, de ander, de wereld en tot God. Volledigheid impliceert dat de gaven en talenten van jonge mensen zo breed mogelijk tot ontplooiing moeten komen, inclusief hun morele en religieuze instelling. Er wordt in dit verband wel gesproken over “heel de mens”.

Als katholieke school nemen we deel aan de multiculturele samenleving. Het betekent dat we investeren in de ontwikkeling van goed burgerschap voor onze leerlingen. In onze samenleving vinden voortdurend ontmoetingen plaats met andere mensen en andere culturen. Dit vraagt van onze kinderen een open, niet veroordelende en ontdekkende houding naar ieder die anders is. Wij willen kinderen leren goed te luisteren, met elkaar in gesprek te blijven en betrokken op elkaar. We leren kinderen positief kritisch op zichzelf en anderen te reageren en de waardigheid van elk mens te respecteren. Op die manier willen we kinderen bijbrengen dat je samen bouwt aan een goede samenleving, en dat ieder mens een zinvolle bijdrage kan geven. (participerend burgerschap vanuit katholiek gemeenschap denken). Het is zowel voor onze leerlingen als voor onze school een oprechte uitdaging een juiste balans te vinden tussen eigenheid en openheid. Beiden zijn onvervreemdbaar voor onze katholieke identiteit. Aan de basis van het adaptief onderwijs lag de behoefte van kinderen aan autonomie relatie en competentie. Vanuit onze katholieke identiteit voegen wij er een basisbehoefte aan toe. Kinderen hebben ook behoefte aan betekenis. Het werkt motiverend en inspirerend om de dingen die ze moeten leren in een groter geheel te kunnen zien.

Katholiek onderwijs is betekenisvol onderwijs. Door samen te leren, door samen belangrijke feestdagen te vieren, door met elkaar en aan elkaar dienstbaar te zijn geven we ons onderwijs betekenis. We bespreken en uiten daarin wat voor jezelf en voor elkaar van belang is (waarden). Dat gebeurt in open dialoog met elkaar, maar ook met verhalen, woorden en gebaren uit de bijbel en de geloofstraditie. Onze identiteit vormt een belangrijke basis. Het geeft richting aan onze visie op de ontwikkeling van kinderen tot hele mensen, aan onze visie op zorg en begeleiding waarin we dienstbaar willen zijn aan het kind en op onze pedagogische huisstijl waarin we onze waarden willen voorleven. Identiteit en alles wat ermee samenhangt is daarom met een zekere regelmaat onderwerp van bespreking in het team.

Visie op Identiteit en profilering
De Delta is een katholieke school in Almere Stedenwijk. Het betekent dat we geloven in kinderen, in hun toekomst en in de toekomst van onze samenleving waarin deze kinderen een plek zullen vinden. Het geven van goed onderwijs beschouwen wij als een dienst aan kinderen en aan de samenleving. Het gaat erom dat jonge mensen verantwoord leren leven in een vrije samenleving, in een geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid van geslachten en vriendschap tussen alle volken en etnische en religieuze groepen. Onze idealen en waarden zijn mede gevormd door de katholieke traditie en wij willen onze leerlingen daarmee een richting tonen. Dat zij die richting zelf volgen, is niet gezegd, en al helemaal niet verplicht. In respect en openheid tonen we de richting als inspirerende mogelijkheid. Ieder die daarvoor open staat is welkom op onze school.

De Delta heeft als school de maatschappelijke opdracht kinderen te begeleiden op de weg naar hun volwassenheid en hen toe te rusten voor de samenleving. Als katholieke school laten we ons bij die taak inspireren door het voorbeeld van Jezus van Nazareth. Hij keek naar mensen met mededogen, gaf hen vertrouwen en leerde hen een gemeenschap te vormen. Dat proberen wij ook te doen. Dit zijn grote woorden, en het is steeds een uitdaging om er iets van voor te leven. Het vraagt om eerbied en respect.
In elk kind vinden we iets van het goddelijke terug. Elk kind is uniek en heeft eigen talenten. Die mogen verder ontwikkeld worden. We leren hen hun mogelijkheden uit te bouwen en leren hen ook om te gaan met datgene waar ze minder goed in zijn. We leren kinderen dat ze er niet alleen voor staan. Leren doen we samen. Hulp geven en hulp ontvangen kun je leren, en is deel van een evenwichtige ontwikkeling.

Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun herkomst of religie. Elk kind krijgt hier de kans zich te ontwikkelen als waardevol persoon. Onze eigen identiteit bewaren betekent open en gastvrij de ander erkennen en tot zijn recht laten komen. De Delta staat midden in de samenleving. Kinderen ontmoeten er elkaar, in hun verschillende afkomst en geloof. We investeren in goed burgerschap. We vragen van kinderen een open, ontdekkende en niet veroordelende houding naar hun groepsgenoten. We vragen hen goed naar elkaar te luisteren, het gesprek aan te gaan en betrokken te zijn op elkaar. Zo leren we de kinderen om positief kritisch op zichzelf en de ander te reageren en de waardigheid van elk mens te respecteren.