0320-228060

Passend onderwijs

De Wet Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 geldt de Wet Passend Onderwijs. Dat betekent dat de basisscholen een grotere inspanning moeten doen om kinderen (met leer- en/of gedragsmoeilijkheden) in het reguliere onderwijs te houden. Handelingsgericht werken en handelingsgericht indiceren en een dekkende en sluitende onderwijszorgstructuur vormen in onderlinge samenhang belangrijke kernen van Passend onderwijs. Zij dragen bij aan hetzelfde doel: kinderen zo goed en zo snel mogelijk op de juiste plek.

Huidige situatie
Passend Onderwijs vraagt adequaat handelen van de school. We onderscheiden dan ook de volgende 3 zorgstructuren, waardoor duidelijk wordt of ons onderwijs de leerling nog voldoende kan helpen bij zijn ontwikkeling:

  1. Zorg in de school: leraren en IB-er lossen een probleem zelf in de school op; door het werken met hulpplannen, werken met een eigen leerprogramma.
  2. Zorg om de school: scholen hebben hulp nodig bij het oplossen van problemen. Daarvoor zijn externe deskundigheid beschikbaar; logopedie, schoolmaatschappelijk werk, Sterk in de klas, Zien in de klas.
  3. Zorg buiten de school: de school kan het probleem ook niet met hulp van externen oplossen en er volgt een verwijzing naar een school die gespecialiseerd is in de hulpvraag die het kind heeft; speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs.