0320-228060

Visie

Onze naam

De naam “De Kring” is gekozen om daarmee de basis van de school uit te drukken. Alle betrokkenen (kinderen, ouders en teamleden) werken gezamenlijk aan een prettig leef- en werkklimaat. Allen hebben hierin hun eigen taak. Niemand mag zich buiten “De Kring” gesloten voelen. Iedereen hoort erbij. Samen met de ouders proberen we kinderen alle kansen te bieden om zich maximaal te ontplooien. Zo willen wij groeien tot een fijne leef- en werkgemeenschap.

Kernwaarden

Onze kernwaarden geven de manier aan waarop we invulling geven aan ons dagelijkse werk. De gezamenlijke kernwaarden, die wij op school belangrijk vinden, zijn:

  • Betrokkenheid : bij elkaar, leerlingen/teamleden/ouders, het samen vormen van een gemeenschap, maar ook betrokkenheid van kinderen bij  hun leren;
  • Vertrouwen: in mogelijkheden van kinderen, ouders en teamleden; veiligheid, durven loslaten; succes en falen mogen beiden.
  • Bloei: zien en erkennen van bloei/groei/eigenheid bij kinderen; inspringen op behoeften; school en teamontwikkeling; groeien als mens.

We willen dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen, tot zelfstandige, zelfdenkende mensen, met eigen kwaliteiten, die straks een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij. Hieraan werken we door kinderen steeds meer zelf verantwoordelijk te maken voor hun ontwikkeling en de leerkracht een steeds meer coachende rol te geven (naast het aanleren/overbrengen van nieuwe kennis/vaardigheden). Dit doen  we onder andere door:

  • naast methodisch ook projectmatig te werken,
  • kinderen te leren samenwerken,
  • kinderen te leren plannen,
  • kinderen kritisch te leren zijn op eigen werk en dat van medeleerlingen,
  • kinderen leren zichzelf te presenteren

Middels het portfolio, drie-gesprekken (leerkracht/leerling/ouder), leergesprekken en duidelijke doelenborden in de klas zetten we voortdurend in op de positieve ontwikkeling van zowel de individuele leerling als de ontwikkeling van de groep, waarbij naast het leren ook saamhorigheid, interesse in elkaar en respect voor elkaar hebben centraal staat.

Onze kijk op kinderen en onderwijs
Ieder kind is uniek, mag zichzelf zijn en heeft recht op een eigen individuele ontwikkeling. In onze rol van begeleiders helpen wij de kinderen zelfvertrouwen te krijgen, een gevoel van eigenwaarde op te bouwen en genoeg kennis en vaardigheden mee te geven als basis voor de rest van hun leven.